Затверджено наказом по Комунальній установі

Богодухівський дитячий будинок-інтернат від 04.01.2010 № 7

  

Порядок

розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до тендерного комітету Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат

1. Порядок розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до тендерного комітету Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат (далі – Порядок) визначає процедуру розгляду тендерним комітетом Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат (далі – тендерний комітет будинку-інтернату) скарг, поданих учасниками процедур закупівель до тендерного комітету будинку-інтернату.

2. Будь-який учасник процедури закупівлі, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення тендерним комітетом будинку-інтернату процедур закупівель, встановлених Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами та доповненнями) (далі - Положення), може оскаржити дії, рішення, бездіяльність тендерного комітету будинку-інтернату.

3. Скаргу може бути подано виключно особою, яка набула статусу Учасник процедури закупівлі, а саме:

- яка підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі, яку проводить тендерний комітет будинку-інтернату;

- подала тендерну пропозицію до тендерного комітету будинку-інтернату;

- взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

- надала до тендерного-комітету будинку-інтернату документи, що підтверджують її повноваження.

4. У випадку подання скарги особами, що не підтвердили статус Учасника процедури закупівлі, скарга залишається без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів повідомляється скаржнику.

5. Об'єктом оскарження не може бути:

- зроблений тендерним комітетом будинку-інтернату вибір процедури закупівлі;

- рішення тендерного комітету будинку-інтернату про відхилення всіх тендерних пропозицій.

6. У разі коли на день отримання скарги укладено договір про закупівлю, тендерний комітет будинку-інтернату не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника процедури закупівлі, який подав скаргу протягом п’яти робочих днів.

7. Тендерний комітет будинку-інтернату може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

8. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тендерним комітетом будинку-інтернату порушення процедури закупівлі.

9. У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність тендерного комітету будинку-інтернату, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

10. Скарга учасника процедури закупівлі реєструється у канцелярії будинку-інтернату, якщо вона оформлена згідно з вимогами пункту 11 Порядку.

11. Скарга повинна бути подана особисто учасником процедури закупівлі або поштою за підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. Не допускається подання скарги через інформаційну мережу Інтернет, крім випадків, передбачених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», Законом України «Про електронний цифровий підпис», а також засобами факсимільного зв'язку.

12. У разі отримання скарги тендерний комітет будинку-інтернату відповідним рішенням зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги. Про рішення зупинти процедуру закупівлі тендерний комітет будинку-інтернату протягом одного робочого дня повідомляє Державне казначейство України (обслуговуючий банк).

13. Після закінчення зазначеного у пункті 12 Порядку строку тендерний комітет будинку-інтернату має право продовжити відповідну процедуру закупівлі.

14. Тендерний комітет будинку-інтернату протягом п'яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника процедури закупівлі, який подав скаргу, та переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Тендерний комітет будинку-інтернату передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

15. Тендерний комітет будинку-інтернату протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги приймає обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, дії, вчинення яких, необхідно для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.

16. У разі залишення скарги без розгляду Замовник повідомляє про це учасника процедури закупівлі, який подав скаргу, та уповноважений орган протягом 10 робочих днів.

17. Скарга залишається без розгляду, у наступних випадках:

а) об'єктом оскарження є рішення тендерного комітету будинку-інтернату про вибір процедури закупівлі або рішення тендерного комітету будинку-інтернату про відхилення всіх тендерних пропозицій;

б) у разі відкликання скарги учасником процедури закупівлі, який її подав;

в) скарга подана особою, що не підтвердила статус учасника процедури закупівлі відповідно до пункту 3 Порядку;

г) скарга подана з порушенням вимог пункту 11 Порядку.

18. Тендерний комітет будинку-інтернату надсилає рішення про розгляд скарги уповноваженому органу у сфері державних закупівель протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

19. Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерний комітет будинку-інтернату протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику процедури закупівель, який подав скаргу, та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

 
.