П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО   КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ

БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ

(нова редакція)

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

1.1. Комунальна установа Богодухівський дитячий будинок-інтернат (далі – будинок-інтернат) є соціально-медичною установою для постійного проживання дівчат з помірною та глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть або не можуть навчатись, самостійно пересуватись і обслуговуватись та хлопчиків і дівчат, які мають складні фізичні вади, не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись віком від 4 до 18 років (далі – вихованців) з молодіжним відділенням для молоді віком від 18 до 35 років (далі – осіб), що входить як структурний підрозділ до складу будинку-інтернату, з вадами розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.

1.2. Будинок-інтернат заснований на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.3. Повноваження з управління діяльністю будинком-інтернатом здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі – Головне управління). Органом управління майном будинку-інтернату є Харківська обласна рада.

1.4. Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ.

Коротка назва: КУ БДБІ.

1.5. Юридична адреса та місцезнаходження будинку-інтернату:
62103, м. Богодухів, вул. Космічна, 3.

1.6. Будинок-інтернат є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та спеціальні рахунки в установах банків, з 1 січня 2004 року – в органах Державного казначейства України, має круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням. Має право укладати угоди, набувати майно, матеріали, обладнання та інші цінності, несе повну матеріальну відповідальність по своїм зобов’язанням, може бути позивачем та відповідачем в суді та господарському суді.

1.7. Будинок-інтернат є бюджетною установою, що фінансується з обласного бюджету.

1.8. У своїй діяльності будинок-інтернат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Головного управління та іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність інтернатних установ, а також цим Положенням.

1.9. У будинку-інтернаті функціонують відділення II профілю – для вихованців з помірною та глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть навчатись, самостійно пересуватись і обслуговуватись (розділені за статтю); відділення III профілю – для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть самостійно пересуватись і не можуть самостійно обслуговуватись (розділені за статтю); відділення IV профілю – для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та/або психічними розладами, які мають складні фізичні вади, не можуть самостійно пересуватись (або пересуваються з утрудненням) та самообслуговуватись (змішані за статтю).

РОЗДІЛ ІІ.

Завдання будинку-інтернату

2.1. Основними завданнями будинку-інтернату є забезпечення належних умов для проживання, навчання, виховання, медичної та соціальної

реабілітації та надання медичної допомоги вихованцям з розумовими вадами розвитку та психічними розладами.

2.2. Вихованці будинку-інтернату забезпечуються відповідно до встановлених норм:

2.2.1. Житлом з усіма комунально-побутовими зручностями, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом.

2.2.2. Раціональним харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням вікових груп і стану здоров'я вихованців, що проживають у будинку-інтернаті, у межах натуральних норм харчування.

2.2.3. Цілодобовим медичним обслуговуванням, уключаючи надання невідкладної медичної допомоги до госпіталізації вихованця; проведення адаптаційно-підтримуючої терапії психотропними препаратами вихованцям, які лікувалися в психоневрологічному стаціонарі і за висновком психіатрів стаціонару можуть перебувати в будинку-інтернаті; консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я; щорічним літнім оздоровленням тощо.

2.2.4. Наданням комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

2.2.5. Засобами медичної корекції слуху та зору, зубопротезуванням, протезно-ортопедичними виробами, немоторизованими засобами пересування (інвалідними колясками), медикаментами та життєвонеобхідними ліками відповідно до медичного висновку, у т.ч. життєвонеобхідними наркотичними або психотропними препаратами.

2.2.6. Засобами навчання, виховання та корекції у будинку-інтернаті.

2.2.7. Спортивним інвентарем для проведення оздоровчо-спортивної корекції фізичних вад вихованців.

2.2.8. Реабілітаційною роботою, що сприяє адаптації вихованців у новому середовищі.

2.2.9. Умовами для проведення заходів культурно-масової роботи.

2.3. Вихованці, які перебувають на повному державному утриманні в будинку-інтернаті, можуть бути передані на усиновлення, під опіку, піклування, на виховання у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку, установленому законодавством України. Влаштування вихованців до сімейних форм виховання здійснюється виключно в інтересах дитини.

2.4. Адміністрація та весь персонал будинку-інтернату сприяють налагодженню родинних зв'язків та підтримуванню прагнення спілкування вихованців із сім'єю та родичами.

2.5. Педагогічні, медичні працівники будинку-інтернату, фахівці з реабілітації, соціальні працівники тощо здійснюють забезпечення навчального, корекційно-виховного та психологічно-реабілітаційного процесу вихованців.

2.6. Для удосконалення навчального процесу, психологічної та педагогічної корекції, медичного обслуговування вихованців у будинку-інтернаті може створюватися на громадських засадах з числа його працівників психолого-медико-педагогічна комісія.

РОЗДІЛ ІІІ.

Умови приймання, утримання і відрахування

з будинку-інтернату

3.1. До будинку-інтернату приймаються на державне утримання дівчата віком від 4 до 18 років з вадами розумового розвитку та психічними розладами, яким, згідно висновку обласної психолого-медико-педагогічної комісії, рекомендовано перебування у дитячому будинку-інтернаті ІІ та ІІІ профілів та дівчата і хлопчики, яким, згідно висновку обласної психолого-медико-педагогічної комісії, рекомендовано перебування у дитячому будинку-інтернаті IV профілю, та які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в будинку-інтернаті незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.

3.2. Документи для влаштування до будинку-інтернату (молодіжного відділення) оформлюються за місцем постійного проживання дитини (особи) батьками, опікунами (піклувальниками) чи установами, де діти (особи) перебувають на утриманні та лікуванні, і подаються Головному управлінню.

Відповідальними за достовірність інформації, наданої у вищевказаних документах щодо майнових та інших інтересів дитини (особи), є батьки, опікуни (піклувальники) чи установи, де діти (особи) перебували на утриманні та лікуванні до зарахування до дитячого будинку-інтернату (молодіжного відділення).

3.3. Якщо над дітьми, які влаштовані до будинку-інтернату, до влаштування опікунство чи піклування не було встановлено, адміністрація будинку-інтернату виконує обов'язки опікуна (піклувальника) та одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки (піклування) над вихованцем (особою) згідно з чинним законодавством.

3.4. Влаштування до будинку-інтернату або молодіжного відділення будинку-інтернату здійснюється згідно з путівкою, виданою Головними управліннями.

Путівка видається на підставі:

3.4.1. Заяви батьків (опікунів, піклувальників, керівника установи, де перебувала дитина, інших законних представників) про прийняття дитини до будинку-інтернату або особи до молодіжного відділення будинку-інтернату або особистої заяви при прийнятті або переведенні до молодіжного відділення будинку-інтернату.

3.4.2. Рішення органу опіки та піклування про поселення до будинку-інтернату, прийнятого на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра.

3.4.3. Копій судових рішень щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів тощо.

3.4.4. Копій рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над вихованцями до 18 років, які цього потребують.

3.4.5. Копій судових рішень про встановлення опіки над недієздатними особами.

3.4.6. Документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.4.7. Опису належного рухомого та нерухомого майна (за наявності), документів про право вихованця на конкретну житлову площу, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження.

3.4.8. Довідки про склад сім'ї за встановленою формою.

3.4.9. Акта обстеження матеріально-побутових умов проживання батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина.

3.4.10. Свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку.

3.4.11. Висновку психолого-медико-педагогічної комісії.

3.4.12. Виписки з історії розвитку дитини.

3.4.13. Медичної довідки про стан здоров'я.

3.4.14. Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда) (за наявності).

3.4.15. Довідки про розмір призначеної державної соціальної допомоги або пенсії (за умови призначення).

3.4.16. Психолого-педагогічної характеристики (для вихованця, влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо).

3.4.17. Довідки про освіту для вихованців, які навчалися в закладах освіти.

3.4.18. Трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.

3.4.19. Копії паспорта для осіб віком старше 16 років.

3.4.20. Довідки про відкриття батьками (опікунами, піклувальниками) рахунку в банку за місцем розташування інтернатної установи для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат на особистий рахунок вихованця відповідно до чинного законодавства України.

3.4.21. У разі відсутності одного з вищезазначених документів допускається влаштування до будинку-інтернату за умови перебування дитини (особи) у складних життєвих обставинах. Адміністрація будинку-інтернату спільно з установою, з якої направляється на влаштування дитина (особа), сприяє якнайшвидшому оформленню відсутнього документа.

3.5. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, адміністрація будинку-інтернату оформляє паспорт, а після досягнення ними 18-річного віку забезпечує особистий огляд Медико-соціальною експертною комісією для встановлення групи інвалідності та в разі її встановлення - отримання довідки встановленого зразка.

3.6. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які не мають опікунів (піклувальників), адміністрація будинку-інтернату оформляє пенсійну справу або особову справу одержувача державної соціальної допомоги, сприяє присвоєнню ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів і відкриттю особистого рахунку на ім'я вихованця у відділеннях банку.

3.7. Пенсійна справа вихованцям (особам) оформляється за їх постійним місцем проживання (реєстрації).

3.8. Вихованцям, які проживають у будинку-інтернаті, державна соціальна допомога і пенсія призначаються та виплачуються відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" , "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

3.9. При влаштуванні до будинку-інтернату вихованці (особи) проходять санітарно-гігієнічну обробку зі зміною одягу та взуття і розміщуються в приймально-карантинне відділення на 14 днів для подальшого спостереження, після чого переводяться на постійне місце проживання у відповідні кімнати.

3.10. Розміщення вихованців (осіб) по житлових кімнатах проводиться за рекомендацією лікаря або психолого-медико-педагогічної комісії будинку-інтернату з урахуванням індивідуальних особливостей, віку та діагнозу основного захворювання.

3.11. Власний одяг та інші речі вихованців (осіб), які влаштовуються до будинку-інтернату, на бажання батьків, опікунів (піклувальників) повертаються. Якщо батьки не забирають із собою особистих речей, вони здаються за списком, складеним у чотирьох примірниках черговою медсестрою і підписаним сестрою-господаркою, до комори будинку-інтернату, продезінфіковані, випрані і приведені в належний вигляд. Одна копія опису власних речей вихованців видається батькам, опікунам (піклувальникам), а інші – зберігаються з речами, у бухгалтерії та в особовій справі вихованця.

Вихованці (особи) мають право мати власні речі. Батьки, опікуни (піклувальники), благодійні організації або інші особи можуть забезпечувати дитину особистими речами, що складатимуть її власність. Речі повинні бути в належному стані, відповідати вимогам діючого санітарного законодавства та не заважати іншим вихованцям (особам).

Повернення речей з комори будинку-інтернату проводиться з дозволу адміністрації на вимогу батьків, опікунів (піклувальників) або при відрахуванні (переведенні) вихованця (особи).

3.12. Для організації навчально-виховного та трудового процесів класи та навчально-виховні групи формуються з урахуванням потреб індивідуальних програм реабілітації, індивідуальних можливостей вихованців.

3.13. Навчально-виховний процес забезпечується і проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

3.14. Навчально-виховний процес будується за науково обґрунтованим змістом, методами та формами навчання, які забезпечують набуття вихованцями необхідних знань, умінь та навичок, корекції психічних та фізичних вад вихованців та є складовою медико-соціальної реабілітації.

3.15. Розпорядок дня інтернату складається на літній та осінньо-зимово-весняний періоди і затверджується директором.

3.16. Тривалість нічного сну для вихованців установлюється директором за рекомендацією лікаря (психолого-медико-педагогічної комісії будинку-інтернату) і становить 8-10 годин, а також 1,5-2 години післяобіднього сну в групах вихованців дошкільного віку.

3.17. Під час приймання їжі вихованцями, яке проводиться при обов'язковому нагляді вихователів, медичного персоналу та чергового по будинку-інтернату, персонал закладу стежить за безпекою вихованців та надає необхідну допомогу тим з них, які її потребують, з метою повноцінного та правильного споживання їжі.

Проміжки часу між прийманням їжі не повинні бути більше ніж чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну.

3.18. Переведення вихованців (осіб) до будинку-інтернату іншого профілю, який відповідає стану їхнього здоров'я, здійснюється за поданням адміністрації будинку-інтернату на підставі рішення психолого-медико-педагогічної комісії та наказу Головного управління.

3.19. За заявою батьків, опікунів (піклувальників) та за наявності поважних причин вихованці (особи) можуть бути переведені до будинку-інтернату іншого регіону лише за узгодженням між Головним управлінням та відповідно Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій (за місцем розташування установи до якої переводиться).

3.20. Тимчасове вибуття вихованців (осіб) за особистими мотивами або на канікули здійснюється з дозволу адміністрації будинку-інтернату, який надається з урахуванням висновку лікаря про можливість виїзду, за наявності письмової заяви батьків, опікунів (піклувальників), які згодні прийняти вихованця і забезпечити належний догляд. З метою збереження родинних зв'язків та можливості повернення у сім'ю відповідно до звернення родичів вихованця (особи) та за його згодою, адміністрація будинку-інтернату в індивідуальному порядку може розглядати можливість тимчасового вибуття вихованця (особи) не більше ніж на два місяці підряд. Крім того, на період літніх канікул – на термін до трьох місяців.

Вихованці з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово вибувають з будинку-інтернату на лікування (без обмеженого терміну), наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня вибуття, але залишаються у списках вихованців, і пенсія або державна соціальна допомога за період відсутності виплачується відповідно до чинного законодавства України. У разі госпіталізації вихованця до закладу охорони здоров'я за направленням будинку-інтернату адміністрація будинку-інтернату забезпечує на весь період лікування вихованця необхідними медикаментами, продуктами харчування, засобами медичного призначення тощо.

Вихованці (особи), які вибувають з будинку-інтернату на лікування до санаторно-курортних закладів, або на канікули, або лікування за особистою заявою батьків, опікунів (піклувальників), наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня вибуття, але залишаються у списках мешканців, і пенсія або допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

Витрати, пов'язані з тимчасовим вибуттям вихованців (осіб) до родичів або до інших осіб, будинком-інтернатом не компенсуються.

3.21. Вихованці будинку-інтернату за умови успішного проходження індивідуальної програми реабілітації на бажання можуть бути працевлаштовані і підлягають відрахуванню з будинку-інтернату.

3.22. Після досягнення 18-річного віку вихованці:

– відраховуються з будинку-інтернату на утримання батьків, опікунів (піклувальників) за їх заявою;

– за особистою заявою або заявою опікунів (піклувальників) та на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра переводяться до молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату, до психоневрологічного інтернату або будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

3.23. Вихованці, які не досягли 18 років, відраховуються з будинку-інтернату лише з дозволу Головного управління за наявності однієї з підстав:

3.23.1. Заяви батьків, опікунів (піклувальників), які мають змогу їх утримувати і забезпечувати необхідний догляд.

3.23.2. Висновку відповідної психолого-медико-педагогічної комісії про необхідність зміни для вихованця профілю інтернатної установи.

3.23.3. Рішення медико-соціальної експертної комісії про втрату статусу інваліда.

3.24. Під час відрахування з будинку-інтернату вихованцю видаються:

3.24.1. Особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код, документи про інвалідність).

3.24.2. Закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном; власні речі і цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери тощо), які зберігалися в будинку-інтернаті.

3.24.3. Довідка із зазначенням часу перебування в будинку-інтернаті та медичні документи, які містять дані про перебіг захворювання.

3.24.4. Психолого-педагогічна характеристика, де вказується обсяг знань, умінь та навичок, які опановано вихованцем під час перебування у будинку-інтернаті.

3.25. Констатація смерті та поховання вихованців (осіб) у будинку-інтернаті здійснюється відповідно до діючого законодавства.

РОЗДІЛ ІV.

Формування та ведення особових справ

вихованців та підопічних молодіжних відділень

4.1 Формування та ведення особової справи розпочинається з дати влаштування вихованця на проживання до дитячого будинку-інтернату.

4.2. Особові справи вихованців (осіб) належать до переліку документів постійного зберігання.

4.3. В особовій справі повинні міститися такі документи:

путівка на влаштування до будинку-інтернату, яка видана Головним управлінням;

копія наказу по будинку-інтернату про влаштування вихованця на державне утримання (постійне, тимчасове проживання із зазначенням терміну);

заява батьків (опікунів, піклувальників) чи керівника установи, де раніше перебувала дитина, про влаштування дитини до будинку-інтернату;

копії судових рішень щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів тощо;

копії судових рішень або рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над вихованцями (особами), які цього потребують;

документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

опис належного рухомого та нерухомого майна (за умови наявності), документи про право вихованця на конкретну житлову площу, відомості про осіб, які відповідають за його збереження;

довідка про склад сім'ї за встановленою формою;

свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку;

висновок психолого-медико-педагогічної комісії;

виписка з історії розвитку дитини;

психолого-педагогічна характеристика на вихованця із зазначенням обсягу знань, умінь і навичок;

медична довідка про стан здоров'я дитини;

довідка про освіту дитини, яка навчалася в закладах освіти;

копія паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу) вихованця старше 16 років;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про наявність групи інвалідності (для вихованців старше 18 років);

копія пенсійного посвідчення та/або посвідчення про виплату державної соціальної допомоги;

довідка про розмір призначеної допомоги або пенсії (за умови призначення);

акт передачі особистих речей на зберігання у камеру схову (за потреби);

копія повідомлення районному управлінню праці та соціального захисту населення про влаштування дитини до будинку-інтернату;

стислі біографічні дані вихованця (особи), дані щодо батьків, родичів опікунів (піклувальників), надані ними;

заяви й інші письмові звернення вихованця (батьків, родичів, опікунів (піклувальників), з якими він звертається до адміністрації будинку-інтернату;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см.;

опис документів, що містяться в особовій справі.

4.4. Формування, ведення та зберігання особової справи здійснюються адміністрацією будинку-інтернату.

4.5. Про призначення відповідальної особи з числа адміністрації будинку-інтернату, яка формує, веде і зберігає особові справи, видається наказ будинку-інтернату.

4.6. Паспорт та/або інші особисті документи вихованців на їх бажання, на бажання батьків, опікунів (піклувальників) можуть зберігатися в особовій справі. У цьому випадку документи заносяться до опису та видаються під розпис на руки вихованцям, їх батькам, опікунам чи піклувальникам при відрахуванні вихованців з будинку-інтернату та/або на їх першу вимогу.

4.7. В особовій справі можуть накопичуватись дані про вихованця, які відображають його поведінку, листування адміністрації будинку-інтернату стосовно вихованця з іншими установами та закладами.

4.8. При переведенні вихованця до іншої інтернатної установи особова справа разом з витягом з історії хвороби пересилається поштою листом з повідомленням на нове місце проживання. Оригінал історії хвороби (медична справа) пересиланню не підлягає.

РОЗДІЛ V.

МАЙНО ТА КОШТИ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

5.1. Майно будинку-інтернату складає основні фонди та оборотні засоби, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі будинку-інтернату.

5.2. Майно будинку-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області та закріплено за будинком-інтернатом на праві оперативного управління.

5.3. Будинок-інтернат на праві оперативного управління користується зазначеним майном, відповідно до чинного законодавства України.

5.4 Будинок-інтернат з дозволу обласної ради за погодженням Головного управління має право відчужувати, списувати, передавати з балансу на баланс у межах спільної власності майно будинку-інтернату, здавати в оренду незадіяні площі у встановленому порядку.

5.5. Джерелами формування майна будинку-інтернату є:

-       кошти обласного бюджету;

-       спонсорська допомога;

-       благодійні надходження від юридичних та фізичних осіб;

-       інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.6. Фінансування будинку-інтернату здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

5.7. Основним плановим документом, який надає повноваження будинку-інтернату щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання будинком-інтернатом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень є кошторис будинку-інтернату.

5.8. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису визначений чинним законодавством України.

5.9. Будинок-інтернат забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VІ.

КЕРІВНИЦТВО БУДИНКОМ-ІНТЕРНАТОМ

6.1. Очолює будинок-інтернат директор, який призначається на посаду і звільняється з займаної посади обласною державною адміністрацією за погодженням Харківської обласної ради, у встановленому порядку.

6.2. Директор будинку-інтернату, обслуговуючий персонал є відповідальними за збереження життя та здоров'я вихованців, дотримання їх прав та забезпечення належних соціальних гарантій.

6.3. Директор будинку-інтернату:

6.3.1. Несе персональну відповідальність за результати діяльності будинку-інтернату.

6.3.2. Представляє будинок-інтернат у всіх установах, підприємствах і організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку його майном і коштами, укладає договори.

6.3.3. У межах своєї компетенції видає накази по будинку-інтернату, затверджує функціональні обов'язки працівників будинку-інтернату, вирішує питання добору кадрів, уживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов'язків накладає стягнення на працівників.

6.3.4. За рекомендацією лікаря психіатра, психолога (психолого-медико-педагогічної комісії) визначає умови проживання, виховання і навчання вихованців (осіб) у будинку-інтернаті.

6.3.5. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку.

6.3.6. Координує роботу педагогічної ради, психолого-медико-педагогічної комісії та атестаційної комісії.

6.3.7. Визначає структуру виробничих підрозділів та затверджує положення про них.

6.3.8. Координує заходи із забезпечення виробничих підрозділів матеріально-технічними ресурсами, запчастинами, насінням та ін.

6.3.9. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

6.3.10. Контролює збереження, облік сировини та продукції виробничих підрозділів, її використання та реалізацію.

6.3.11. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

6.3.12. Разом з профспілковим органом або особами уповноваженими трудовим колективом:

6.3.12.1. Розробляє Положення про будинок-інтернат, що затверджується Харківської обласною радою та погоджується Головним управлінням.

6.3.12.2. Розробляє Положення про преміювання працівників будинку-інтернату, що затверджується Головним управлінням.

6.3.12.3. Розробляє, на основі цього Положення, положення про молодіжне відділення, що затверджується Головним управлінням.

6.3.13. З метою підвищення кваліфікації, персональної відповідальності при виконанні професійних обов'язків та ефективності праці, морального та матеріального стимулювання, спрямованих на удосконалення діяльності установи, складає графік проходження атестації педагогічного та медичного персоналу відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Адміністрація будинку-інтернату, яка виконує функцію опікуна (піклувальника), несе повну відповідальність за збереження та використання майна, захищає майнові права та інтереси вихованця (особи).

РОЗДІЛ VІІ. ФІНАНСОВо-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БУДИНКУ-НТЕРНАТУ

7.1. Фінансово-господарська діяльність будинку-інтернату здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, що затверджуються Головним управлінням.

7.2. У будинку-інтернаті для організації трудотерапії і забезпечення підопічних основними продуктами харчування власного виробництва створене підсобне господарство, яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Положення про цю структуру.

7.3. Трудове навчання і профорієнтація у будинку-інтернаті здійснюються у підсобному господарстві будинку-інтернату з обов'язковим дотриманням правил безпеки, урахуванням профілю будинку-інтернату і санітарних правил.

7.4. Стимулювання праці працівників будинку-інтернату та в окремих випадках вихованців (осіб), які мають право працювати в підсобному господарстві, здійснюється згідно з Положенням про преміювання, розробленим керівництвом інтернатної установи за погодженням з профспілковим комітетом або уповноваженими трудовим колективом особами, яке затверджується Головним управлінням в межах фонду заробітної плати.

7.5. Економічні і виробничі відносини будинку-інтернату з підприємствами і організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

7.6. Реалізація надлишкової продукції, що виробляється у підсобному господарстві будинку-інтернату, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.7. Будинок-інтернат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати та використовувати гуманітарну та благодійну допомоги підприємств, організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань та окремих осіб.

7.8. Будинок-інтернат придбає, використовує та знищує наркотичні та психотропні засоби відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ VІІІ.

ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

8.1. Будинок-інтернат здійснює бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської діяльності і веде статистичну звітність в установленому законом порядку.

8.2 Будинок-інтернат щоквартально надає обласній раді та Головному управлінню звіт про фінансово-господарську діяльність.

8.3. Обласна рада має право проводити планові та позапланові перевірки стану та ефективності використання майна, закріпленого за будинком-інтернатом на праві оперативного управління .

8.4.        Будинок-інтернат щомісячно надає обласній раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться в оперативному управлінні будинку-інтернату, за встановленою формою.

8.5.        Будинок-інтернат щоквартально надає обласній раді інформацію про орендарів, яким передано в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за встановленою формою.

8.6. Контроль за якістю соціально-побутового і медичного обслуговування вихованців (осіб), які проживають в будинку-інтернаті, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму та

наданням спеціалізованої медичної допомоги здійснюється Головним управлінням спільно з органами охорони здоров'я, у встановленому порядку.

8.7. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності будинку-інтернату проводяться відповідно Міністерством праці та соціальної політики України, головним управлінням відповідно до діючого законодавства України.

8.8. Контроль за окремими сторонами діяльності будинку-інтернату здійснюють державні контролюючі органи, на які покладено нагляд за фінансово-економічною, господарською та трудовою діяльністю у відповідності з діючим законодавством України.

РОЗДІЛ ІХ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

9.1. Зміни та доповнення до Положення здійснюється в тому ж порядку, що і саме Положення і набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

РОЗДІЛ Х.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ   БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

10.1. Реорганізація і ліквідація будинку-інтернату проводиться за рішенням уповноважених органів за поданням Головного управління погодженим з Міністерством праці та соціальної політики України відповідно до чинного законодавства України або за рішенням суду у встановленому порядку.

10.2. У разі ліквідації будинку-інтернату його активи будуть передані іншій установі відповідного типу або прийняті до доходу обласного бюджету.

10.3. При реорганізації або ліквідації будинку-інтернату звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

10.4. Будинок-інтернат вважається   ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру. Припинення діяльності будинку-інтернату здійснюється з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 
.