Затверджено наказом по Комунальній установі

Богодухівський дитячий будинок-інтернат від 04.01.2010 № 7

 

 

Положення

про тендерний комітет Комунальної установи

Богодухівський дитячий будинок-інтернат

 

I. Загальні положення

1. Тендерний комітет Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат - група спеціалістів, призначених директором Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами) (далі - Положення).

2. Метою створення тендерного комітету Комунальної установи Богодухівський дитячий будинок-інтернат (далі - будинку-інтернату) є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету будинку-інтернату та їх неупередженості.

3. Тендерний комітет будинку-інтернату у своїй діяльності керується законодавством, у тому числі Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, положенням про тендерний комітет будинку-інтернату.

4. Склад тендерного комітету будинку-інтернату та положення про нього затверджуються рішенням директора будинку-інтернату.

Членами тендерного комітету є працівники будинку-інтернату в кількості не менше 5 осіб.

5. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об’єднань підприємств, їх представники і близькі родичі.

Членами тендерного комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів будинку-інтернату.

Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням голови тендерного комітету будинку-інтернату та затверджуються рішенням директора будинку-інтернату.

6. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету будинку-інтернату можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерного комітету будинку-інтернату на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб будинку-інтернату, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

7. Керівництво роботою тендерного комітету будинку-інтернату здійснює його голова, який призначається рішенням директора будинку-інтернату та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.

8. Голова тендерного комітету будинку-інтернату організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на тендерний комітет функцій.

Голова тендерного комітету будинку-інтернату призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

У разі відсутності голови тендерного комітету будинку-інтернату його обов'язки виконує заступник голови тендерного комітету будинку-інтернату (якщо призначено кількох заступників голови тендерного комітету будинку-інтернату, то голова тендерного комітету визначає серед них виконуючого обов'язки голови тендерного комітету будинку-інтернату на період своєї відсутності).

За рішенням голови тендерного комітету будинку-інтернату можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів голови тендерного комітету будинку-інтернату для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки тендерних пропозицій.

9. Робоча група з членів тендерного комітету голови тендерного комітету будинку-інтернату в складі не менше трьох осіб може призначатися головою тендерного комітету голови тендерного комітету будинку-інтернату для розкриття тендерних (цінових) пропозицій учасників процедур закупівель. При розкритті тендерних (цінових) пропозицій робочою групою протокол про розкриття тендерних (цінових) пропозицій підписують члени робочої групи.

10. Формою роботи тендерного комітету будинку-інтернату є засідання, які проводяться у разі потреби.

11. На засіданнях тендерного комітету будинку-інтернату підлягають розгляду такі питання:

розподіл функцій окремих його робочих груп;

планування здійснення процедур закупівель;

проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації відповідно до законодавства;

розгляд скарг;

інші питання відповідно до Положення.

12. Рішення тендерного комітету будинку-інтернату оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету з урахуванням пункту 13 цього розділу.

13. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів від кворуму, який становить 5 чоловік.

У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.

 

II. Головні функції тендерного комітету будинку-інтернату

1. Тендерний комітет будинку-інтернату відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування здійснення процедур закупівель;

вибір процедури закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Положення;

підготовка, затвердження та надання особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), необхідної для проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації) документації;

надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

визначення необхідності застосування та проведення попередньої кваліфікації;

організація приймання, зберігання, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у тендерній документації;

проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника та запрошення учасників до участі у процедурі торгів з обмеженою участю; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника та процедури торгів з обмеженою участю, у встановленому законодавством порядку;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

забезпечення належного розгляду відповідно до законодавства скарг від учасників процедур закупівель та надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до Міністерства економіки України;

сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших функцій, що відповідають меті створення тендерного комітету.

2. Тендерний комітет зобов’язаний розробити з урахуванням вимог Положення та затвердити порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

У разі надходження скарги на адресу замовника тендерний комітет здійснює належний її розгляд відповідно до вимог зазначеного порядку та Положення.

 

III. Права та обов'язки тендерного комітету будинку-інтернату. Повноваження голови, секретаря та інших членів тендерного комітету будинку-інтернату

1. Тендерний комітет має право, зокрема:

готувати та подавати на затвердження директору будинку-інтернату проекти наказів щодо складу тендерного комітету, внесення до нього змін та з інших питань щодо проведення процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів будинку-інтернату інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

залучати без права голосу у разі потреби до роботи в тендерному комітеті інших працівників будинку-інтернату та на договірних засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати;

визначати переможців процедур закупівель, тендерні пропозиції яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані.

2. Тендерний комітет будинку-інтернату зобов'язаний, зокрема:

організовувати від імені будинку-інтернату в межах наданих повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації);

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

готувати письмові роз'яснення ректору ДНУ стосовно отриманих на його адресу скарг від учасників процедур закупівель щодо можливих порушень процедур закупівель;

оформлювати відповідну звітність і забезпечувати її подання на затвердження директору будинку-інтернату;

сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель (попередньої кваліфікації).

3. Голова тендерного комітету будинку-інтернату:

веде засідання тендерного комітету;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря тендерного комітету будинку-інтернату;

визначає функції кожного члена тендерного комітету будинку-інтернату;

приймає рішення щодо створення робочих груп тендерного комітету будинку-інтернату;

уносить на розгляд директора будинку-інтернату пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету будинку-інтернату;

приймає рішення щодо проведення засідань тендерного комітету будинку-інтернату;

пропонує порядок денний засідань тендерного комітету будинку-інтернату;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови тендерного комітету будинку-інтернату щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря тендерного комітету, визначення функцій кожного члена тендерного комітету заносяться до протоколу засідання тендерного комітету будинку-інтернату.

Рішення голови тендерного комітету будинку-інтернату щодо створення робочих груп тендерного комітету будинку-інтернату, заміщення відсутніх членів тендерного комітету будинку-інтернату та вирішення інших питань оформляються письмово.

Голова тендерного комітету будинку-інтернату (виконуючий обов'язки голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Положення.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови тендерного комітету будинку-інтернату завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою будинку-інтернату або окремою печаткою тендерного комітету будинку-інтернату (за наявності).

4. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету будинку-інтернату повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.

5. Секретар тендерного комітету будинку-інтернату призначається його головою і забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету, оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови тендерного комітету будинку-інтернату виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до пункту 31 Положення та вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Секретар тендерного комітету будинку-інтернату забезпечує надання особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), тендерної (кваліфікаційної) документації та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчених підписом голови тендерного комітету будинку-інтернату (виконуючого обов’язки голови) і скріплених печаткою будинку-інтернату.

6. Якщо секретар тендерного комітету будинку-інтернату відсутній на його засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету будинку-інтернату.

7. Члени тендерного комітету будинку-інтернату на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, визначення переможців процедур закупівель.

8. Члени тендерного комітету будинку-інтернату мають право брати участь в усіх його засіданнях та прийнятті рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, виносити питання на розгляд тендерного комітету будинку-інтернату, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету будинку-інтернату.

9. Члени тендерного комітету будинку-інтернату зобов'язані дотримуватися вимог законодавства у сфері закупівель, у тому числі Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, положення про тендерний комітет будинку-інтернату; об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні (цінові) пропозиції учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності тендерного комітету будинку-інтернату.

10. Тендерний комітет будинку-інтернату не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію:

подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;

яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 Положення (у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обґрунтування підстав відхилення).

 

IV. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель

Члени тендерного комітету будинку-інтернату за рішенням директора будинку-інтернату в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур закупівель.

 

 
.